Prekių pirkimo internetinėje parduotuvėje mbwear.lt taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su mbwear.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu mbwear.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjas, kiekvieno prisijungimo prie puslapio metu, privalės iš naujo patvirtinti Taisykles.
Pirkti parduotuvėje mbwear.lt turi teisę visi veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys.

 1. Asmens duomenų apsauga

mbwear.lt turi teisę rinkti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė mbwear.lt ir atskleisti juos tretiesiems asmenims, jeigu tai būtina užsakymo įvykdymui. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“). Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo – pardavimo sutarties, įvykdymui arba užsakymo įvykdymui. Pardavėjas įsipareigoja apsaugoti nuo trečiųjų asmenų duomenis apie internetinės parduotuvės mbwear.lt pirkėją.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, suformuoja prekių krepšelį mbwear.lt internetinėje parduotuvėje ir už jį apmoka.

 1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes mbwear.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos su mbwear.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos (šis reikalavimas netaikomas kokybės reikalavimų neatitinkantiems gaminiams).
Numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
Pirkėjas, naudodamasis mbwear.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

 1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
mbwear.lt turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos.
Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės mbwear.lt teikiamomis paslaugomis.
Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jo asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 1. Prekių įsigyjimas mbwear.lt parduotuvėje

Išsirinkite prekes, įdėkite jas į krepšelį bei spauskite „apmokėti“. Užpildykite savo kontaktinius duomenis. Pasirinkite priimtiną pristatymo bei apmokėjimo būdą. Patikrinkite ar užsakymas bei kontaktinė informacija yra teisingi ir patvirtinkite užsakymą.

 1. Prekių kainos, apmokėjimas

Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. mbwear.lt pasilieka teisę keisti prekių kainas.
Atsiskaitymas vygdomas naudojantis paysera.lt sistemos mokėjimo būdais.

 1. Prekių pristatymas

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų.
Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo–pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

Apie grąžinamą prekę informuokite Pardavėją. Nurodykite prekės pavadinimą ir trumpai aprašykite prekės grąžinimo priežastį.
Kokybiškos prekes privalo būti grąžinamos tiksliai tokios būklės, kokią gavote – originalioje pakuotėje, nepažeistos, nenaudotos ir nepraradusios savo prekinės išvaizdos.
Jeigu grąžinamos kokybiškos prekės, siuntos išlaidas apmoka pirkėjas.
Jeigu grąžinamos klaidingai ne pagal užsakymą pristatytos ar brokuotos prekės – siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas. Būtina pateikti nuotraukas įrodančias prekės broką ar klaidingai gautą prekę.
Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 1. Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

 1. Baigiamosios nuostatos

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.